Algemene Voorwaarden

De laatste update van onze Algemene Voorwaarden was op 2 januari 2022.

Artikel 1: definities

Stadsspel of spel: een stadsspel dat gespeeld wordt door gebruik te maken van software, aangekocht bij Playpulse BV (www.urbanhunt.be of www.urbanhunt.nl).

Diensten: de diensten geleverd door Playpulse BV, onder de vorm van het aanbieden van software tot het spelen van stadsspelen, in het kader van het door de klant geboekte stadsspel.

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens naam een reservatie gemaakt wordt. Playpulse: Playpulse BV, ondernemingsnummer BE 0753 515 596, met zetel gevestigd te Tabakstraat 78, 9800 Wontergem (België).

Spelers: de natuurlijke personen die aan het door de klant aangekochte stadsspel deelnemen.

Stad: een stad waar het stadsspel aangeboden wordt.

Kleine groepen: groepen met maximaal 19 spelers, ouder dan 9 jaar.

Grote groepen: groepen bestaande uit minstens 20 spelers, ouder dan 9 jaar.

Aanvraag: een aanvraag van de klant aan Playpulse om een stadsspel te laten plaatsvinden op een door de klant gekozen tijdstip en locatie.

Aankoop: een aankoop vanwege de klant van een stadsspel via de website van Playpulse. Voor grote groepen moet dit voorafgegaan worden door een goedkeuring van Playpulse tot het kunnen laten plaatsvinden van het stadsspel op het door de klant aangevraagde tijdstip en de door de klant aangevraagde locatie.

Website: www.urbanhunt.be en www.urbanhunt.nl

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Door een online aankoop te doen of een aanvraag in te dienen komt een overeenkomst tussen de klant en Playpulse tot stand.

Artikel 3: Annulering

Annulering door de klant

Indien een stadsspel niet gestart werd, dan heeft de klant steeds de mogelijkheid om het betaalde bedrag integraal terug te vorderen. Hiertoe dient de klant een bericht te sturen via urbanhunt.be/nl/contact. Playpulse verbindt er zich toe het bedrag binnen de vijf werkdagen terug te betalen.

Vroegtijdige stopzetting door de klant

Er wordt tevens in een terugbetaling voorzien indien het spel tijdens de eerste 45 minuten gestaakt wordt. Dit gebeurt aan dezelfde voorwaarden als deze bij een annulering door de klant (zie supra).

Annulering door Playpulse

Playpulse streeft naar de ontwikkeling van software die feilloos werkt. Mocht het echter, bij wijze van uitzondering, niet mogelijk blijken te zijn het stadsspel te spelen ten gevolge van een technische gebrekkigheid, dan wordt steeds in een integrale terugbetaling voorzien. Playpulse heeft het recht elk spel, zonder enige compensatie, stop te zetten indien de software detecteert dat meer spelers aan het stadsspel deelnemen dan het aantal waarvoor betaald werd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Klanten die een aankoop doen voor een kleine groep kunnen zelf bepalen wanneer en in welke stad, waar het spel aangeboden wordt, gespeeld zal worden. Klanten die een aankoop doen voor een grote groep dienen een aanvraag in waarbinnen ze aangeven in welke stad ze op welk moment het stadsspel willen spelen. Playpulse laat weten of dit al dan niet past binnen de planning.

Via een spelspecifieke hyperlink kunnen de spelinstellingen (e.g. locatie en taal) gekozen worden door de klant. Deze hyperlink ontvangt de klant onmiddellijk na de betaling of het uitsturen van de aanvraag via SMS en e-mail. Urban Hunt voorziet voor alle spelers de toegang tot een webapplicatie. Deze stelt hen in staat om deel te nemen aan het stadsspel.

Klanten die een aankoop doen voor een kleine groepen betalen voor een maximaal aantal spelers. Ze kunnen zelf bepalen wanneer en in welke stad er zal gespeeld worden. Het effectieve aantal spelers kan het aantal spelers, waarvoor de aankoop gedaan werd, niet overstijgen.

Mocht men het stadsspel voor een kleine groep met meer spelers willen spelen dan het aantal waarvoor een aankoop gedaan werd, dan kan men een terugbetaling van een aangekocht stadsspel aangevraagd worden. Hiervoor refereren we naar de binnen artikel 3 geformuleerde voorwaarden. Vervolgens kan een nieuw spel aangekocht worden.

Artikel 5: Prijs en betaling

Prijs: klanten van kleine groepen dienen op voorhand het bedrag te betalen dat uiteengezet wordt op de website. De betaling gebeurt online. Het aanbieden van het betalingssysteem van mollie.com op de website is geen garantie vanwege Playpulse dat dit systeem feilloos en zonder storingen of fouten is. Playpulse is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voortvloeiend uit het uitvoeren van een betaling op de website, gebruik makend van de software van mollie.com.

Klanten van grote groepen zullen als enige en volledige financiële vergoeding aan Playpulse het bedrag betalen zoals overeengekomen. De betaling dient minstens vier werkdagen voor aanvang van de activiteit op de bankrekening van Playpulse ontvangen te zijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen de klant en Playpulse. Elke klant heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de betaling een factuur of offerte op te vragen. Indien minder spelers aan het stadsspel van een grote groep deelnemen dan het aantal waarvoor betaald werd, kan niet in een gedeeltelijke terugbetaling voorzien worden.

De overeengekomen vergoeding is allesomvattend (inclusief BTW). Prijsstelling en facturatie gebeuren in Euro. Playpulse kan ten allen tijde eenzijdig de prijzen op de website aanpassen. De prijs van reeds ingeplande stadsspelen kunnen niet eenzijdig veranderd worden. Elke klant heeft de mogelijkheid een factuur aan te vragen door de corresponderende box aan te vinken bij het aankopen van een spel of het indienen van een aanvraag.

Indien uitdrukkelijk overeengekomen werd tussen de klant en Playpulse dat de betaling na afloop van de activiteit mag gebeuren, dan dient deze factuur betaald te worden op de op de factuur vermelde rekening, binnen de 30 dagen na het plaatsvinden van het stadsspel. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar. De conventionele rentevoet van 10% per jaar blijft ook na een eventuele dagvaarding van kracht. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10% (met een minimum van 150 euro), vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Playpulse te vergoeden voor al de buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies en administratiekosten. Bezwaren betreffende de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum te worden verstuurd via urbanhunt.be/nl/contact. Een bezwaar ontheft de klant echter niet van de plicht om de factuur tijdig te betalen.

Artikel 6: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

Het is voor de spelers ten strengste verboden het stadsspel te spelen onder invloed van alcohol, drugs, geneesmiddelen, narcotica of bij medische problemen in de ruimste zin van het woord. Het stadsspel kan zowel door volwassenen als minderjarigen gespeeld worden. Elk team moet minstens één persoon ouder dan 12 jaar tellen. Elke team met één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar moet minstens één volwassene tellen. De wegcode is onverkort op alle spelers van toepassing. Men dient er op toe te zien dat alle verkeersregels ten allen tijde gerespecteerd worden door zichzelf en alle spelers van het team. Wij kunnen niet tolereren dat spelers verkeersregels niet zouden respecteren of risicovol gedrag zouden vertonen in de openbare ruimte. Het snelheids- en competitie-element zijn hiërarchisch steeds ondergeschikt aan de verkeersregels. Het kan voorvallen dat de gedachten van de spelers in hoofdzaak of volledig op het stadsspel gericht zijn. Dit mag er echter nooit toe leiden dat de spelers de wegcode niet zouden respecteren of risicovol gedrag zouden vertonen. Kies nooit voor de kortste of snelste weg indien er een veiliger alternatief is. Spelers moeten er attent op zijn zichzelf of andere weggebruikers nooit in gevaar te brengen. Lopen is enkel toegelaten indien men zich er voorafgaandelijk van vergewist dat de verkeerssituatie, de wegcode én de karakteristieken van de openbare ruimte dit toelaten. Aangezien het stadsspel middels een webapplicatie gespeeld wordt, dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan de wijze waarop spelers de smartphone, tijdens het spel, in de openbare ruimte gebruikt. Spelers mogen enkel op de smartphone kijken wanneer men niet in beweging is én de wegcode en omstandigheid het toelaten de smartphone op deze locatie te raadplegen. Inbreuken op bovenstaande regels vallen buiten de verantwoordelijkheid van Playpulse.

Artikel 7: Tevredenheidsgarantie

Playpulse verbindt er zich toe in een integrale terugbetaling te voorzien indien het stadsspel binnen de eerste 45 minuten gestaakt wordt (i.e. door geen enkel team wordt een antwoord ingediend na de eerste 45 minuten van het spel) én Playpulse hiervan uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de dag waarop het spel plaatsvond op de hoogte wordt gebracht via urbanhunt.be/nl/contact. Laattijdige aanvragen worden niet behandeld en impliceren een onherroepelijke afstand van vordering in hoofde van de klant.

In geval van technische problemen waarvan de software van playpulse bv de oorzaak is, wordt in een compensatie voorzien. Playpulse moet hiervan uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de dag waarop het spel plaatsvond op de hoogte wordt gebracht via onze contactpagina urbanhunt.be/nl/contact. Laattijdige aanvragen worden niet meer behandeld en impliceren een onherroepelijke afstand van vordering in hoofde van de klant.

Artikel 8: Klachten

De klant moet elke klacht formuleren via urbanhunt.be/nl/contact, binnen de 8 (acht) kalenderdagen vanaf het plaatsvinden van het stadsspel. De klant is ertoe gehouden de klacht uitgebreid te motiveren.

Artikel 9: Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het stadsspel (het spelconcept, de spelregels, de domeinnaam, de spelbenamingen, de vragen, de editor, het design, etc.) blijven de exclusieve eigendom van Playpulse. Vervormingen of wijzigingen van deze eigendom van Playpulse zijn strikt verboden. De inhoud blijft altijd exclusief eigendom van Playpulse en mag zonder goedkeuring niet gebruikt worden door anderen.

Artikel 10: Bevoegde rechter

Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de algemene voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden: de overige bepalingen van de voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar. Op de algemene voorwaarden en de relatie tussen de klant en Playpulse is het Belgisch recht van toepassing. De klant en Playpulse gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de interpretatie van de voorwaarden. De rechtbanken van Ieper zijn bevoegd bij eventuele geschillen waarin Playpulse bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrokken zou zijn.